6 เมษายน 2562 จุดความร้อนเชียงใหม่เพิ่มสูง 120 จุด

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/5ca829a6e3f8e40ac48fab0e

เชียงใหม่ยังพบการเผาป่าในพื้นที่เขตอนุรักษ์ และเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ต้องเร่งดับไฟ เพื่อลดกลุ่มควัน ทำให้พบจุดความร้อนมากถึง 120 จุด เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน ที่มีเพียง 75 จุด กระจายในพื้นที่ 14 อำเภอ พบมากสุดที่อำเภอพร้าว 25 จุด  รองลงมาอำเภอเชียงดาว 22 จุด อำเภอแม่แจ่ม 14 จุด และอำเภอแม่แตง 12 จุด ทำให้สถานการณ์หมอกควันจากไฟป่ายังไม่ดีขึ้น ค่ามลพิษยังอยู่ในระดับทรงตัวใกล้เคียงกับเมื่อวาน โดยที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ พื้นที่ตำบลสุเทพ ตำบลศรีภูมิ และพื้นที่ตำบลช้างเผือก อยู่ในระดับ 84-126 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินจุดวิกฤต มีผลกระทบต่อสุขภาพ เจ้าหน้าที่ต้องระดมออกฉีดพ่นละอองน้ำตามพื้นที่ชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน แหล่งท่องเที่ยว และตามรอบคูเมืองเชียงใหม่ เพิ่มความชื้น และลดหมอกควันในอากาศ ขณะที่พื้นที่ภาคเหนือ พบจุดความร้อนทั้งสิ้น 679 จุด มากสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 378 จุด รองลงมาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 120 จุด และจังหวัดเชียงราย 57 จุด.-สำนักข่าวไทย